Các chuyên gia đánh giá tác động tiềm tàng của trôi gen từ Ngô kháng sâu/kháng thuốc trừ cỏ sang các giống bản địa Mexico

Các nhà khoa học từ Mexico đã đánh giá các tác động tiềm tàng liên quan đến trôi gen từ ngô biến đổi gen sang các giống ngô bản địa ở Mexico, là trung tâm phát sinh và đa dạng của cây ngô. Kết quả được công bố trong tạp chí Transgenic Research.

Đặc tính kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ (MON89034xMON88017) được gọi là Genuity® VT Triple Pro (VT3Pro) đã có mặt ở hai giống ngô bản địa Mexico, Tuxpeño và Tabloncillo. Các khảo nghiệm đồng ruộng ở bốn địa điểm với các môi trường khác nhau đã được thực hiện để đánh giá các đặc điểm kiểu hình, phản ứng của thực vật với các yếu tố gây stress và thành phần hạt của các giống ngô bản địa có và không có các đặc tính kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ . Các vật liệu từ bốn thế hệ hồi giao cũng được phân tích sự phân ly của các đặc tính GM này.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các giống bản địa có và không có đặc tính VT3Pro với các đặc điểm quan sát được. Phân tích sự phân ly cho thấy các đặc tính GM, khi được chuyển vào các giống bản địa cũng tuân theo định luật của Mendel. Những phát hiện này ngụ ý rằng nếu các đặc tính GM vô tình xâm nhập vào các giống ngô bản địa thông qua trôi gen tự nhiên, các đặc điểm VT3Pro sẽ không làm thay đổi kiểu hình hoặc các đặc tính của hạt, phản ứng của thực vật với các yếu tố gây stress và sẽ phân ly như bất kỳ gen nội sinh nào.

Tham khảo thêm kết quả trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org