USDA báo cáo những thành tựu của việc áp dụng công nghệ sinh học tại Bolivia

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) đã công bố báo cáo Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu (GAIN) cho Bolivia, nhấn mạnh sự chấp thuận của chính phủ Bolivia đối với hai sự kiện đậu tương biến đổi gen mới.

Đậu tương là một loại cây trồng quan trọng ở Bolivia. Theo báo cáo, đậu tương là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Bolivia và chiếm 45% tổng sản lượng nông nghiệp, phần lớn được trồng ở Santa Cruz. Các nhà sản xuất đã yêu cầu phê duyệt cho việc sử dụng rộng rãi cây trồng công nghệ sinh học để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất, cho phép chúng tham gia với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Chính phủ Bolivia đã hỗ trợ cho các nhà sản xuất bằng cách chấp thuận cho phép canh tác hai sự kiện đậu tương biến đổi gen mới. Trước đó, giống biến đổi gen duy nhất được chấp thuận cho canh tác ở nước này là đậu tương kháng glyphosate.

Chính phủ Bolivia cũng đang xem xét phê duyệt sử dụng cây trồng công nghệ sinh học cho cả ngô và bông, vì cả hai loại cây trồng này đều có nhu cầu lớn.
Tham khảo thêm trên USDA FAS.
Nguồn: www.isaaa.org