VĂN PHÒNG LIÊN BANG VỀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÊ CHUẨN KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG LÚA MẠCH GM Ở THỤY SỸ

Văn phòng Liên bang về Môi trường (FOEN) của Thụy Sĩ đã cấp phép cho Đại học Zurich tiến hành khảo nghiệm lúa mạch biến đổi gen (GM) trong điều kiện nghiêm ngặt vào ngày 12 tháng 6 năm 2019.
 
FOEN đã phê duyệt ứng dụng và đưa ra các biện pháp mà trường đại học phải thực hiện để ngăn chặn vật liệu biến đổi gen lan ra ngoài khu vực thí nghiệm. Những yêu cầu này tương đương với những yêu cầu được thực hiện trong các thử nghiệm trước đây được thực hiện ở Thụy Sĩ. Khảo nghiệm được giới hạn trong năm giai đoạn canh tác từ mùa xuân 2019 đến mùa thu năm 2023 và sẽ được thực hiện trên một địa điểm được bảo vệ tại Reckenholz (ZH),Agroscope của Trạm nghiên cứu liên bang Thụy Sĩ. 

Lúa mạch khảo nghiệm đã được sửa đổi với gen kháng Lr34 từ lúa mì. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem gen có thể bảo vệ ngô và lúa mạch hay không. Cây trồng sẽ tiếp xúc với bệnh gỉ sắt lá lúa mạch và nấm mốc để kiểm tra tính kháng thuốc. Các thử nghiệm thực địa cũng sẽ kiểm tra xem các sửa đổi di truyền có ảnh hưởng gì đến sự phát triển và năng suất cây trồng hay không.

Tham khảo thêm thông tin (tiếng Đức) trên The Federal Council website. 
Nguồn: www.isaaa.org