USDA SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ BẢO ĐẢM TÍNH ĐỔI MỚI TRONG NÔNG NGHIỆP

đang đề xuất hiện đại hóa các quy định công nghệ sinh học theo cách sản xuất nông nghiệp hiệu quả để giải quyết tính bền vững được kết hợp đồng thời xem xét giám sát quy định có trách nhiệm và có thể dự đoán để bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe thực vật.
USDA đưa ra đề xuất dựa trên các nguyên tắc sau: Bền vững, sinh thái, nhất quán, thống nhất, có trách nhiệm, hiệu qu, gọi tắt là SECURE. Quy tắc mới được đề xuất cho phép bảo vệ sức khỏe thực vật trong khi đổi mới nông nghiệp phát triển mạnh cùng một lúc. Nó có tính năng linh hoạt theo quy định để cải thiện kỹ thuật di truyền (GE) cho phép các nhà quản lý giám sát rủi ro dịch hại thực vật dựa trên khoa học tốt nhất hiện có.

Trước đây, USDA đã chủ động yêu cầu các bên liên quan tham gia thực hiện các thay đổi đối với các quy định hiện hành thông qua quy trình xem xét minh bạch. Điều này đã được thực hiện để thúc đẩy niềm tin của công chúng mà không cản trở sự đổi mới khoa học. SECURE kết hợp một số quy định của Dự luật trang trại năm 2008 và các khuyến nghị từ báo cáo của Tổng thanh tra USDA 2015 về sinh vật GE. Đề xuất sẽ được đưa ra để xem xét công khai và ý kiến sẽ được chấp nhận trong khung thời gian hai tháng. Đây sẽ là lần sửa đổi đáng kể đầu tiên của các quy định về công nghệ sinh học của USDA kể từ năm 1987.

Tham khảo thêm trên USDA.
Nguồn: www.isaaa.org