DỮ LIỆU GEN MỚI LÀM TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đã phát triển các số liệu gen mới để xác định độ chính xác của các chỉ thị phân tử được sử dụng trong chọn giống bằng phương pháp MAS.

Các nhà chọn giống từ lâu đã sử dụng MAS để xác định các đặc điểm khác biệt và mong muốn ở thực vật như khả năng kháng bệnh, chất lượng hạt và khả năng chịu ngập. Mặc dù phương pháp này tỏ ra hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình chọn tạo, họ nhận thấy độ chính xác của nó vẫn không cao.

Với suy nghĩ này, nhóm nghiên cứu tại IRRI đã phát triển năm tiêu chuẩn để đánh giá kỹ lưỡng hiệu suất của các chỉ thị được sử dụng trong MAS. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chỉ thị tốt trên các số liệu là khá đáng tin cậy, do đó làm tăng hiệu quả của kỹ thuật MAS. Điều này có thể thúc đẩy sự tự tin của các nhà lai tạo để sử dụng các chỉ thị phân tử trong các chương trình chọn giống của họ. Các số liệu cũng có thể được sử dụng trên các loại và chỉ thị khác nhau, điều này sẽ cho phép các nhà khoa học đánh giá các chỉ thị phân tử không chỉ đối với cây lúa mà còn đối với các loại cây trồng khác.

Tham khảo thêm thông tin trên Rice Today.

Nguồn: www.isaaa.org