GIỐNG LÚA MÌ HB4 TRONG SO SÁNH VỚI LÚA MÌ KHÔNG CHUYỂN GEN

Lúa mì là loại ngũ cốc phổ biến trong bàn ăn của con người, chiếm diện tích canh tác khá lớn trên thế giới. Khô hạn là một trong những yếu tố hạn chế gây bất lợi cho cây, do đó, phát triển giống chống chịu khô hạn là mục tiêu quan trọng để quản lý tốt năng suất lúa mì. Một gen trong cây hướng dương (HaHB4 hay Helianthus annuus homeobox 4) được người ta tìm thấy có khả năng mã hóa protein đóng vai trò yếu tố phiên mã liên quan đến bất lợi do khô hạn. Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ nông nghiệp Rosario và Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia đã chuyển thành công gen HaHB4 vào cây lúa mì và phân tích sự tương đương về thành phần dinh dưỡng với giống lúa mì “không chuyển gen”. Công trình khoa học này được công bố trên tạp chí Transgenic Research. 

Họ đã phân tích 41 chất dinh dưỡng và 2 chất không dinh dưỡng trong hạt lúa mì; 10 chất dinh dưỡng trong thân rạ với những phương pháp phân tích khác nhau. Giống lúa mì chuyển gen HB4 hoặc sự kiện IND-ØØ412-7 có thành phần dinh dưỡng tương đương với giống lúa mì đối chứng (không chuyển gen). 

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org