KNOCKOUTS GEN ĐƠN VÀ ĐA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN CÂY NGÔ

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu nông học quốc gia Pháp cùng với các đồng nghiệp ở Italy đã báo cáo sử dụng đột biến gen có chủ đích đối với đơn gen và đa gen thông qua chuyển nạp gen ổn định. Công trình khoa học này được công bố trên tạp chí Plant Cell Reports.

Họ đã sử dụng hai vectors khác nhau CRISPR-Cas9 cho phép sự biểu hiện của phân tử “multiple guide RNAs” và áp dụng nhiều kỹ thuật knockout gen độc lập hoặc gen có tính chất “paralogous” (dị đồng). Họ tạo ra 12 plasmids đại diện cho 28 Phân tử “single guide RNAs” (sgRNAs) để xác định đích của 20 gen. Đối với 18 gen trong các gen đích ấy, có ít nhất một “mutant allele” thu nhận được, trong khi có hai gen đi ngược lại chỉnh sử trình tự gen.

Quan sát thấy đó là những đoạn chèn cực nhỏ hoặc mất đoạn với ít hơn 10 nucleotides, bất luận gen ấy được xác định đúng vị trí bởi một hoặc nhiều sgRNAs. Người ta còn thấy những mất đoạn của các vùng đích định vị gữa những điểm xác định của hai phân tử guide RNAs. Hơn nữa, những đột biến dạng kép hoặc dạng ba đều được tạo ra trong cùng một qui trình, quan trọng cho phân tích chức năng gen có liên kết di truyền chặt. Đa số (85%) cây được chỉnh sửa hoàn toàn có thể mang đột biến ấy di truyền cho thế hệ sau phân ly theo định luật Mendel.

Tham khảo nghiên cứu tại Plant Cell Reports.

Nguồn: www.isaaa.org