LÁ MẦM CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT CƠ QUAN ĐỂ SẢN XUẤT PROTEIN CÓ CHỨC NĂNG CHỮA BỆNH XƯƠNG

BMP2 là protein có thuật ngữ khoa học là “bone morphogenetic protein” – rất quan trọng cho sản sinh ra xương (bone) và tái sinh xương cũng như sụn (cartilage). Đây là minh chứng sinh động trong duy trì sự toàn vẹn của khung xương và chữa bệnh xương. Do vậy, BMP2 đang được sản xuất thương mại hóa phục vụ yêu cầu y tế. Các nhà khoa học thuộc “Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia”, Brazil, và cộng tác viên đã cố gắng biểu hiện BMP2 của người vào hai hệ thống cây trồng, lục lạp của xà lách và hạt đậu tương.

Họ tiến hành chuyển gen rhBMP2 vào hai vị trí của hệ gen lục lạp cây xà lách. Kết quả phân tích cho thấy gen BMP2 được phiên mã nhưng không tích tụ trong lá.

Mặt khác, hai sự kiện đậu tương chuyển gen đã biểu hiện thành công hBMP2 trong hạt đậu tương chuyển gen. Protein BMP2 tái tổ hợp được phát hiện có trong tế bào C2C12 nuôi cấy, mà môi trường nuôi cấy được kích thích bởi “osteogenic cascade” biểu thị sự cải biên của gen SP7 (osterix) và ALPI (alkaline phosphatase).

Như vậy đậu tương có thể được sử dụng để sản xuất protein chữa bệnh (therapeutic proteins) ví dụ như BMP2.

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org