GEN DEK42 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN KẾT VỚI RNA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NGÔ

Các protein liên kết RNA (RBP) có vai trò thiết yếu trong điều hòa gen sau phiên mã, tuy nhiên, các chức năng như vậy vẫn chưa được giải thích. Do đó, các nhà khoa học từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và Đại học Thượng Hải đã thực hiện một nghiên cứu để làm sáng tỏ chức năng của một RBP (DEK42) ở cây ngô.

Dek42 được biểu hiện liên tục trong các mô khác nhau của ngô. Khi gen này bị đột biến, đã có sự sụt giảm đáng kể về protein BEK42 tích tụ trong hạt . Phân tích cho thấy đột biến Dek42 đã thay đổi biểu hiện của hàng ngàn gen trong quá trình phát triển hạt ngô. Phân tích sâu hơn cũng cho thấy đột biến Dek42 đã thay đổi đáng kể sự cắt ghép trong các gen biểu hiện, được làm giàu đặc biệt đối với dạng có đoạn intron U12.

Những phát hiện này ngụ ý rằng DEK42 rất quan trọng trong việc điều chỉnh cắt ghép pre-mRA thông qua sự tương tác của nó với các thành phần spliceosome khác.

Tham khảo thêm trên Journal of Integrative Plant Biology.

Nguồn: www.isaaa.org