GEN CỦA TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRÊN CÂY LÚA LÀM TĂNG CƯỜNG TÍNH KHÁNG PHYTOPTHORA GÂY BỆNH THỐI RỄ VÀ THỐI THÂN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG

Bệnh thối rễ và thối thân (PRR) trên cây đậu tương là bệnh khá nghiêm trọng cho năng suất do nấm Phytophthora sojae gây ra; đây là một bệnh lây từ đất do nước di chuyển đến. Các loài nấm P. sojae vô cùng đa dạng và có nhiều biến thể, do đó, việc quản lý bệnh gặp nhiều thách thức. Các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Cát Lâm đã chuyển thành công gen hrf2  phân lập từ tác nhân gây bệnh vi khuẩn trên lúa “Xanthomonas oryzae pv. oryzicola vào cây đậu tương để cải thiện tính kháng  P. sojae.Công trình khoa học được công bố trên tạp chí Transgenic Research. 

Phân tích phân tử đã xác định biểu hiện của gen hrf2 trong cây đậu tương chuyển gen. Sau khi lây nhiễm với nấm P. sojae, những cây đậu tương không chuyển gen đều có triệu chứng nhiễm PRR - lá bị chết khô và bị hoại tử, cây chết; trong khi đó cây đậu tương chuyển gen có biểu hiện “đốm xanh nhạt” trên lá nhưng vẫn phát triển bình thường. Ở thế hệ T3 đến T5, những cây chuyển gen biểu hiện triệu chứng nhẹ của bệnh PRR và tỷ lệ cây sống sót cao hơn rất nhiều so với đối chứng. Cây đậu tương chuyển gen thể hiện sự biểu hiện gen theo kiểu UP đối với các gen có liên quan đến khả năng đáp trả của thực vật, ví dụ như salicylic acid và jasmonic acid; những gen có liên quan đến phản ứng siêu nhạy cảm (hypersensitive response). Cây đậu tương không chuyển gen và chuyển gen không lây nhiễm với nấm P. sojae đã thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về tính trạng nông học. 

Dựa trên các kết quả, biểu hiện gen hrf2 trong đậu tương biến đổi gen đã cải thiện đáng kể khả năng kháng của cây đậu tương đối với nấm P. sojae.

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
 
Nguồn: www.isaaa.org