NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT XÁC ĐỊNH MỘT NỀN TẢNG CHUNG CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở CHÂU ÂU

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Lund ở Thụy Điển cho thấy các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nông dân ở châu Âu hiện có những ưu tiên khác nhau, thường mâu thuẫn đối với nông nghiệp bền vững.

Các nhà nghiên cứu đã xác định các lỗ hổng lớn là về các biến số có thể quan sát và đo lường được trong nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu đã phân tích các ưu tiên được đưa ra cho 239 biến xã hội và môi trường có khả năng quan trọng đối với nông nghiệp bền vững. Phân tích cho thấy sự đồng thuận chung giữa các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và các nhà thực hành đối với 32 biến số chính liên quan đến các chính sách về khí hậu, môi trường và nông nghiệp, cũng như trợ cấp và quyền sở hữu đất đai; về lựa chọn quản lý trang trại bao gồm làm đất và sử dụng phân bón, tưới tiêu và thuốc trừ sâu; và về kết quả môi trường bao gồm đất và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ngày nay, hiện tại có rất ít sự liên kết giữa nghiên cứu, chính sách và thực tiễn cho nông nghiệp bền vững ở EU.

Nghiên cứu đưa ra ba khuyến nghị cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và nông dân:
1. Các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và nông dân nên xem xét 32 biến được xác định là điểm khởi đầu cho các quyết định nghiên cứu, chính sách và canh tác trong tương lai.
2. Các nhà nghiên cứu nên làm việc cùng với các nhà hoạch định chính sách và nông dân từ khi bắt đầu một dự án, nghiên cứu đồng thiết kế và cố tình chọn các biến để đưa vào.
3. Các nhà nghiên cứu nên sử dụng các biến số cụ thể để đánh giá định lượng sự đánh đổi giữa các ưu tiên, để cho phép các nhà hoạch định chính sách và nông dân cân bằng những điều này để đạt được nền nông nghiệp bền vững.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo trên trang web của Đại học Lund hoặc bài báo trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS).
Nguồn:www.isaaa.org