CHÍNH SÁCH NGẮN GỌN CỦA SEARCA BIC NÊU BẬT SỰ ĐỒNG THUẬN KHOA HỌC TOÀN CẦU VỀ SỰ AN TOÀN CỦA CÔNG NGHỆ GMO

Bất chấp chính sách quốc gia về sử dụng an toàn và có trách nhiệm đối với công nghệ sinh học hiện đại, một số đơn vị chính quyền địa phương ở Philippines đã thông qua các nghị quyết và pháp lệnh cấm trồng cây biến đổi gen (GM) trong khu vực tương ứng của họ. Trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, vẫn còn nhiều người hoài nghi từ chối nhận ra lợi ích tiềm năng của công nghệ biến đổi gen để tăng thu nhập và năng suất của nông dân, cải thiện thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng hàm lượng dinh dưỡng của cây trồng.
Tiến sĩ Emil Q. Javier, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAST) và Chủ tịch Liên minh Hiện đại hóa Nông nghiệp ở Philippines, Inc. (CAMP), đặt sự chú ý vào sự đồng thuận khoa học ủng hộ công nghệ GM dựa trên các tuyên bố được công bố của các học viện khoa học và các cơ quan có trách nhiệm hàng đầu thế giới. Đây được xuất bản dưới dạng bản tóm tắt chính sách thứ ba do Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học SEARCA (SEARCA BIC) sản xuất.

Những tuyên bố này về cơ bản xác nhận tiềm năng của công nghệ biến đổi gen để tăng và cải thiện hiệu quả sản xuất các mặt hàng thực phẩm chính, giảm tác động môi trường của nông nghiệp và cung cấp tiếp cận thực phẩm cho nông dân quy mô nhỏ. Cộng đồng khoa học toàn cầu đồng tình rằng công nghệ biến đổi gen không có nhiều rủi ro hơn các công nghệ nhân giống cây trồng thông thường. Họ cũng chứng thực rằng các công nghệ này là an toàn và không có ảnh hưởng đến sức khỏe con người đã được chứng minh bằng kết quả của việc tiêu thụ thực phẩm GM.

Sê-ri Chính sách tóm tắt năm 2018 được xuất bản và phổ biến với sự hợp tác của Dịch vụ quốc tế về mua lại các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), Liên minh hiện đại hóa nông nghiệp ở Philippines (CAMP), Văn phòng chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp (DA-BPO) , Chương trình cho các hệ thống an toàn sinh học (PBS) và DA-Cục nghiên cứu nông nghiệp (DA-BAR). Để biết thêm chi tiết, đọc tóm tắt chính sách đầy đủ.
Nguồn: www.isaaa.org