IRRI ĐƯỢC CÔNG NHẬN XUẤT SẮC TRONG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN

Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) đã được công nhận bởi Excellence Through Stewardship (ETS) vì đã hoàn thành Quy trình kiểm toán toàn cầu ETS. ETS là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, thúc đẩy việc áp dụng phổ biến các chương trình quản lý và hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ vòng đời của các sản phẩm công nghệ nông nghiệp. Theo Tổng Giám đốc của IRRI, Matthew Morrell, sự công nhận củng cố vị trí của IRRI như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong quản lý nghiên cứu chuyển gen.

"Công việc của IRRI bảo vệ sức khỏe của nông dân và người tiêu dùng lúa gạo, và sự bền vững môi trường của việc trồng lúa trong một thế giới bị thách thức bởi biến đổi khí hậu. Công việc của IRRI thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ và hỗ trợ cơ hội cho thanh niên trong một hệ thống lương thực công bằng".

Đọc thêm từ ETS.
Nguồn: www.isaaa.org