PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG ENZYME CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BT

Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các đối tác đã tiến hành phân tích tổng hợp toàn cầu kiểm tra các phản ứng của hoạt động enzyme trong đất đối với cây trồng Bt. Kết quả được công bố trên tạp chí Science of the Total Environment.

Các nhà nghiên cứu ban đầu định lượng các phản ứng của hoạt động enzymeđất đối với canh tác cây trồng Bt có hoặc không có dư lượng Bt. Sau đó, họ khám phá cách các phản ứng của hoạt động enzyme đất khác nhau giữa các cây trồng Bt hoặc trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau, và tiết lộ những đóng góp tương đối trên các phản ứng.

Kết quả cho thấy dehydrogenase và urease thường phản ứng tích cực với cây trồng Bt. Dehydrogenase, phản ánh toàn bộ hoạt động trao đổi chất của các vi khuẩn đất khả thi, khi tăng đáng kể, có thể dẫn đến tỷ lệ khoáng hóa chất hữu cơ trong đất cao hơn hoặc chuyển hóa các chất dinh dưỡng và chất dinh dưỡng hữu cơ thành dạng vô cơ. Ureas, một trong những enzyme tham gia khoáng hóa nitơ, khi tăng có thể dẫn đến việc thúc đẩy chu trình nitơ. Nó đã được quan sát thấy rằng các phản ứng đáng kể thường xuất hiện dưới bông Bt hoặc trong giai đoạn tăng trưởng trung bình. Nó cũng được báo cáo rằng các phản ứng enzyme quy cho các đặc tính của cây trồng Bt hơn là tính chất của đất.

Đọc thêm trong Science of the Total Environment.
Nguồn: www.isaaa.org