EFSA: AN TOÀN ĐỂ THƯƠNG MẠI HÓA NGÔ GM (MON 89034X1507XMON 88017X59122XDAS-40278-9) VÀ ĐẬU TƯƠNG (A2704-12)

Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã đưa ra ý kiến khoa học về đánh giá ngô biến đổi gen (MON 89034x1507xMON 88017x59122xDAS-40278-9) và đậu tương (A2704-12), kết luận rằng cả hai đều an toàn khi thương mại hóa.

Ngô GM 5 tính trạng và các phân nhóm của chúng được phân loại theo đặc tính phân tử, phân tích so sánh (đặc tính nông học, kiểu hình và thành phần) và đánh giá độc tính, dị ứng và dinh dưỡng, cho thấy rằng ngô GM không gây ra những lo ngại vềan toàn thực phẩm, thức ăn và các yêu cầu về dinh dưỡng. Nó đã được chứng minh là an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng với các đối chứng không biến đổi gen.

Đậu tương kháng thuốc diệt cỏ (A2704-12), được đệ trình để gia hạn ủy quyền, được đánh giá dựa trên các báo cáo giám sát môi trường sau thị trường, tìm kiếm và đánh giá hệ thống các tài liệu, phân tích sinh học cập nhật và các tài liệu hoặc nghiên cứu bổ sung được thực hiện bởi người nộp đơn hoặc người đại diện. Dựa trên các kết quả, EFSA đã kết luận rằng không có mối nguy hiểm mới, sự phơi nhiễm đã được sửa đổi hoặc sự không chắc chắn về mặt khoa học sẽ thay đổi kết luận của đánh giá rủi ro ban đầu đối với đậu tương GM.

Đọc các ý kiến khoa học của EFSA về ngô GM và đậu tương GM để biết thêm chi tiết.
Nguồn: www.isaaa.org