CRISPR-CAS9 ĐƯợC Sử DụNG TRONG CHỌN GIốNG DÒNG LÚA INDICA CMS WX209A DẻO

Dòng bất dục đực tế bào chất (CMS) có chất lượng gạo dẻolà rất quan trọng để chọn tạo giống nếp laivới năng suất và chất lượng cao. Để phát triển dòng CMS dẻo với hàm lượng amyloza thấp, Xin Wang và nhóm nghiên cứu đã làm bất hoạt gen OsWaxytrong 209B tổng hợp tinh bột ở hạt bằng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và đã thành công thu nhận được dòng WX209B duy trì được tính dẻo.

Khi so sánh với dòng duy trì 209B, WX209B thể hiện hàm lượng amyloza giảm và các đặc tính nông học tương tự. Sau một thế hệ lai tạo và hai thế hệ lai trở lại với WX209B là cây bô và 209A là cây mẹ, dòng CMS WX209Adẻo đã được chọn tạo thành công.

Kết quả của nghiên cứu đưa ra một chiến lược để chọn giống hiệu quả dòng bất dục đực tế bào chất dẻo bằng cách kết hợp công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 với phương pháp hồi giao truyền thống trong một thời gian ngắn, tạo cơ sở cho việc chọn giống lúa lai.

Đọc chi tiết bài viết tạiCzech Academy of Agricultural Sciences.
Nguồn: www.isaaa.org