NGHIÊN CứU CHO THấY NGÔ GM MON 810 VÀ NK603 KHÔNG ảNH HƯởNG ĐếN SứC KHỏE HOặC Sự TRAO ĐổI CHấT ở CHUộT

Một nghiên cứu mới, chưa từng có được thực hiện bởi một tập đoàn nghiên cứu lớn do INRA dẫn đầu báo cáo rằng chế độ ăn dựa trên ngô biến đổi gen MON 810 hoặc NK603 không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc chuyển hóa của chuột. Trong các điều kiện của dự án GMO 90 + 1, các nhà nghiên cứu đã không phát hiện ra bất kỳ tác động có hại nào của chế độ ăn ngô MON810 và NK603 đối với sức khỏe và sự trao đổi chất của chuột, ngay cả sau thời gian phơi nhiễm kéo dài.

Trong sáu tháng, chuột được cho ăn chế độ ăn có chứa ngô biến đổi gen (GM) (MON 810 hoặc NK603) hoặc ngô không biến đổi gen, với nồng độ khác nhau. Sử dụng các kỹ thuật sinh học thông lượng cao, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu sinh học quan trọng nào liên quan đến chế độ ăn ngô chuyển gen. Kiểm tra bệnh lý giải phẫu cũng không cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào về gan, thận hoặc hệ thống sinh sản của những con chuột có chế độ ăn uống có ngô GM. Thời gian sáu tháng, gấp đôi so với thử nghiệm theo yêu cầu của quy định châu Âu, tương đương với một phần ba tuổi thọ trung bình của chuột.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông cáo báo chí từ Inserm hoặc đọc bản tóm tắt của bài báo trên Toxicological Sciences.
Nguồn: www.isaaa.org