CRISPR-CAS9 CHO THấY VAI TRÒ CủA SLPHO1;1 TRONG DINH DƯỡNG PHốT PHÁT CủA CÂY CÀ CHUA

Trong thực vật có mạch và không mạch, chất đồng đẳng PHOSPHATE1 (PHO1) có chức năng quan trọng trong việc thu hoạch và vận chuyển phốt phát. Trong cà chua, sáu gen (SlPHO1; 1 - SlPHO1; 6) đồng đẳng với Arabidopsis'PHO1 (AtPHO1). Do đó, các nhà khoa học từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã sử dụng CRISPR-Cas9 để tiết lộ chức năng của PHO1 trong dinh dưỡng phốt phát của cà chua.
Một phân tích cho thấy họ SlPHO1 gồm có ba cụm, trong đó SlPHO1;1 giống với AtPHO1 nhất. Các đột biến xóa SlPHO1; 1 do CRISPR-Cas9 gây ra đã cho thấy các triệu chứng điển hình của tình trạng thiếu phốt phát vô cơ (Pi), chẳng hạn như giảm trọng lượng tươi của cây và tăng trọng lượng tươi của rễ, do đó có tỷ lệ ra rễ lớn hơn. Đột biến cũng thể hiện mức độ cao hơn của anthocyanin và Pi hòa tan trong rễ và ít hơn trong chồi.

Những phát hiện ngụ ý rằng SlPHO1;1 đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển Pi trong cà chua ở giai đoạn cây con.

Đọc bài viết nghiên cứu trong Physiologia Plantarum để biết thêm thông tin.
Nguồn: www.isaaa.org