LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG

Pm3 từ lúa mì kháng lại bệnh phấn trắng do mầm bệnh nấm Blumeria graminisf.sp. tritici (Bgt). Các nhà nghiên cứu đã xác định được 17 alen Pm3 hoạt động có khả năng kháng các Bgtphân lập. Một trong những biến thể, Pm3e, được tìm thấy trong dòng cho lúa mì W150 và tương tự như biến thể Pm3CS không có chức năng ngoại trừ hai axit amin. Để đánh giá khả năng của Pm3e trong việc tạo ra tính kháng bệnh phấn trắng, các nhà khoa học từ Đại học Zurich và Agroscope ở Thụy Sĩ đã phát triển các dòng Pm3e biến đổi gen bằng phương pháp biến đổi sinh học của giống lúa mỳ Bobwhite dễ bị nhiễm bệnh.
Kết quả của các thử nghiệm thực địa cho thấy tính kháng nấm mốc đáng kể và mạnh mẽ của các dòng biến đổi gen Pm3e, trong khi các dòng không biến đổi bị nhiễm bệnh phấn trắng nghiêm trọng. Do đó, người ta đã xác nhận rằng một mình Pm3e chịu trách nhiệm cho kiểu hình kháng thuốc mạnh. Các dòng chuyển gen được trồng tại đồng ruộng cho thấy biểu hiện gen chuyển cao và tích lũy protein Pm3e mà không có ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển của cây và năng suất liên quan đến sự phong phú của Pm3e.

Dựa trên nghiên cứu, Pm3e có thể cung cấp tính kháng nấm mốc mạnh lâu dài, khiến việc sử dụng nó trong các chương trình nhân giống lúa mì rất hứa hẹn.

Đọc thêm từ Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org