Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish

Chuối Cavendish chiếm gần một nửa sản lượng chuối toàn cầu. Tuy nhiên, việc cải thiện giống cây này là khó khăn vì chung là cây vô tính. Do đó, các nhà khoa học từ Đại học Queensland ở Úc đã sử dụng hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 để cung cấp RNA hướng dẫn tự tách được thiết kế để nhắm mục tiêu gen Phytoene desaturase (PDS) trong giống Cavendish Williams.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng kiểu gen của 19 sự kiện khác nhau cho thấy sự sửa đổi thành công của gen PDS thông qua việc chèn hoặc xóa tại vị trí phân tách mục tiêu. Những thay đổi đột phá đã được quan sát thấy ở 63% cây trồng, được đặc trưng bởi bệnh bạch tạng và lùn. Hiệu quả chỉnh sửa được quan sát là phụ thuộc vào cả lựa chọn vị trí mục tiêu và sự phong phú của Cas9.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống sửa đổi CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng để phát triển chuối Cavendish tốt hơn với các đặc điểm thuận lợi như kháng bệnh và các đặc điểm nông nghiệp quan trọng khác.

Tham khảo thêm từ Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org