Quốc hội Uganda thông qua dự luật GMO

Quốc hội Cộng hòa Uganda cuối cùng đã thông qua Dự luật được thiết kế để cung cấp một khung pháp lý cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học an toàn ở nước này.
Dự luật, trước đây được gọi là Dự luật An toàn sinh học và Công nghệ sinh học Quốc gia 2012, giờ được đổi tên thành Dự luật Điều chỉnh Kỹ thuật di truyền 2018. Tổng thống đã trì hoãn ban hành như là một đạo luật để chờ xử lý 12 vấn đề cần sửa đổi.

Trong số các vấn đề được Tổng thống nêu ra là việc thành lập một số ngân hàng gen và ngân hàng hạt giống để bảo tồn đa dạng sinh học. Phó chủ tịch ủy ban, Hon. Lawrence Akugizibwe nói rằng "Ủy ban đã đồng ý với Tổng thống về đề xuất ngăn chặn Vật liệu biến đổi gen (GEMs) để chúng không trộn lẫn với các loài bản địa bằng cách lai tạo và thụ phấn." Hơn nữa, ủy ban đã đồng ý với Chủ tịch rằng một nhà phát triển GEMs hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác động tiêu cực nào có thể phát sinh từ việc sử dụng GEM.

Đọc thông cáo báo cáo từ Quốc hội Cộng hòa Uganda.
Nguồn: www.isaaa.org