GEN ĐIỀU HÒA PHẢN ỨNG CHỐNG CHỊU NHIỆT Ở CÂY HỒ TIÊU

Tiêu là cây trồng quan trọng về mặt nông nghiệp, chịu ảnh hưởng của tác động nhiệt, gây thiệt hại lớn về năng suất cây trồng trên toàn cầu. Trong điều kiện ẩm ướt, tác động nhiệt làm tăng tính nhạy cảm của hồ tiêu đối với bệnh tật. Một nhóm enzyme gọi là yếu tố phiên mã (TF) đóng vai trò trong phản ứng của cây đối với stress nhiệt. WRKY WRs được quan sát thấy có mức độ biểu hiện khác nhau ở thực vật dưới stress nhiệt, cho thấy vai trò của các TF này trong phản ứng nhiệt.

Sử dụng qRT PCR, Fengfeng Dang từ Đại học Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phúc Kiến, Trung Quốc và các đồng nghiệp đã xác định biểu hiện gen WRKY CaWRKY27 trong hồ tiêu trong tác động nhiệt và tìm thấy sự gia tăng tối đa gấp 3 lần biểu hiện gen so với cây bình thường trong lúc bị tác động. Để xác nhận vai trò của gen trong đáp ứng ứng suất nhiệt, gen được biểu hiện bằng cây Arabidopsis sử dụng chuyển hóa qua trung gian Agrobacterium, và các nhà nghiên cứu tìm thấy cảm ứng biểu hiện gen khi bị stress nhiệt. Do đó, họ kết luận rằng gen tiêu CaWRKY27 có thể tham gia vào phản ứng stress nhiệt.

Để biết thêm thông tin, tham khảo trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org