NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ GIÚP BÙ ĐẮP ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các nhà kinh tế Jesse Tack từ Đại học bang Kansas và Ariel Ortiz-Bobea thuộc Đại học Cornell đã công bố một nghiên cứu về các nghiên cứu môi trường đã xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với năng suất ngô ở tám bang miền Trung và Tây Mỹ. Họ kết hợp 35 năm dữ liệu khí hậu với việc các nhà sản xuất Hoa Kỳ chấp nhận ngô biến đổi gen (GE) để tìm hiểu xem việc kết hợp một công nghệ mới có thể bù đắp ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ và các tác động thời tiết khác không.
Nghiên cứu cho thấy xu hướng sản lượng tăng gần 70% trong giai đoạn áp dụng nhanh chóng vào năm 1996 sau khi các nhà sản xuất ngô của Mỹ áp dụng các giống này, từ mức tăng xấp xỉ 0,94% mỗi năm trước năm 1996 lên 1,6% sau đó.

Nghiên cứu cũng xem xét năng suất ngô từ năm 1981 đến 2015 ở tám bang và 500 hạt. Từ các điều kiện khí hậu trong những năm đó, các nhà nghiên cứu đã xây dựng các đường xu hướng giúp họ hiểu rõ hơn về điều kiện thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến năng suất trước và sau khi áp dụng ngô GE. Tack lưu ý nghiên cứu của họ giả định thời tiết trung bình trong mùa phát triển và thừa nhận rằng chỉ riêng công nghệ không phải là câu trả lời để tăng năng suất trong việc thay đổi khí hậu. Các nhà sản xuất có xu hướng điều chỉnh chiến lược quản lý của họ dựa trên thời tiết hoặc các yếu tố khí hậu khác.

Để biết thêm chi tiết, thâm khảo K-State Research and Extension News.
Nguông: www.isaaa.org