CRISPR ĐƯợC COI NHƯ TƯƠNG Tự GMOS ở NĂM QUốC GIA

CRISPR khác với sinh vật biến đổi gen (GMOs) bởi nội dung cải biên thực hiện ngay trên gen nội sinh không phải gen ngoại sinh. Do đó, cộng đồng các nhà khoa học phân biệt nó rạch ròi với cây GM trong chiến lược an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp, xem nó như một công nghệ mới trong chọn tạo giống. Lịch sử cuộc chiến với quan điểm chấp nhận hay từ chối GMOs để tiếp cận với thương mại hóa giống GM đã diễn ra, đánh giá sự chấp nhận của công chúng đối với kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen theo hệ thống CRISPR để cải biên tính trạng lương thực là quan trọng hơn hết. 

Aaron Shew và cs. thuộc Đại học Arkansas đánh giá người tiêu thụ WTC (willingness-to-consume: từ tự nguyện đến tiêu dùng) và WTP (willingness-to-pay: từ tự nguyện đến trả tiền mua hàng) đối với lương thực được cải biên bằng CRISPR so với cách làm truyền thống và so với cách làm theo “GM food”. Có 56% (tại Hoa Kỳ), 47% (tại Canada), 46% (tại Bỉ), 30% (tại Pháp), và 51% (tại Úc) người tiêu dùng chấp nhận tiêu dùng cả sản phẩm lương thực tạo ra bằng công nghệ GM và CRISPR. Họ thấy rằng lương thực qua CRISPR có thể bị chỉ trích phê phán như sản phẩm lương thực GMOs bởi công chúng. Sau cùng, họ thấy rằng sản phẩm lương thực qua CRISPR được người tiêu dùng chấp nhận mua.

Tham khảo thêm trên Global Food Security.
Nguồn: www.isaaa.org