GEN TĂNG CƯờNG TÍNH KHÁNG CủA LÚA GạO ĐốI VớI VIRUS TUNGRO

Bệnh Tungro ở cây lúa được xem như là bệnh ung thư trên cây lúa vì nó gây ra các triệu chứng, chẳng hạn như lùn cây, lá đổi màu thành màu vàng đến vàng da cam, và đẻ nhánh yếu mà việc điều trị vô cùng khó khăn. Gen RF2a được coi như làm tăng tính kháng của cây lúa đối với virus tungro. Các nhà khoa học của Viện Khoa học Indonesia đã chuyển nạp và cho biểu hiện thành công gen này trong giống lúa IR64 thông qua biến nạp gián tiếp nhờ vi khuẩn Agrobacterium với pCAMBIA vector. Siêu biểu hiện gen RF2a trong cây lúa IR64 chuyển gen được ghi nhận với kha năng kháng tốt hơn so với cây lúa IR64 nguyên thủy, có thể so sánh với giống chuẩn kháng bệnh tungro là giống lúa Tukad Petanu. Họ xác nhận được vai trò của gen này trong cơ chế chống chịu thông qua xét nghiệm qRT PCR và tìm thấy các mức độ kháng của gen trong cây kháng bệnh và sự biểu hiện rất thấp trong những cây không chống chịu bệnh. 

Tham khảo thêm trong Journal of Crop Science and Biotechnology.
Nguồn: www.isaaa.org