GEN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KHỐI LƯỢNG HẠT LÚA MÌ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN

Phẩm chất hạt tốt khi cây bị khô hạn rất quan trọng trong phát triển giống lúa mì cao sản chống chịu stress phi sinh học. Nhóm gen SUT được biết có vai trò quan trọng trong vận chuyển đường vào hạt lúa mì. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Murdoch, Australia, những gen SUTs như vậy được định tính theo ý nghĩa về biểu hiện của gen tại các cơ quan của cây lúa mì ví dụ như thân, bẹ lá, cành mang hạt, vỏ trấu, và sự phát triển của hạt trước khi trổ, trước khi hạt trưởng thành của hai giống lúa mì chịu hạn: Westonia và Kauz. Họ xác định khối lượng hạt/cây, khối lượng 1.000 hạt, số hạt/bông, sinh khối và carbohydrate hoà tan được trong nước của thân lúa mì. Họ phân tích tương quan giữa những tính trạng này với biểu hiện của gen SUT.  Kết quả cho thấy, siêu biểu hiện gen TaSUT1 trong tất cả mẫu lấy từ các bộ phận của cây lúa mì, đặc biệt ở trong hạt lúa mì. Gen TaSUT1 biểu hiện cao có tương quan với tính trạng năng suất cao trong giống lúa mì Kauz; khối lượng 1.000 hạt của giống lúa mì Westonia.

Tham khảo thêm trên Plant Molecular Biology.
Nguồn: www.isaaa.org