GEN ĐẬU TƯƠNG KHÁNG STRESS KIỀM Ở CỎ LINH LĂNG

Gen bZIP có vai trò quan trọng cho cây trồng trong điều kiện stress do độ pH của đất cao. Tuy nhiên, có rất ít công trình nghiên cứu về vấn đề này so với công trình nghiên cứu về stress mặn. Nhóm nghiên cứu của Mingzhe Sun thuộc Đại học Nông nghiệp Đông Bắc đã xác định cơ chế và chức năng hoạt động của gen GsbZIP67 từ loài đậu tương hoang dại chuyển vào cây cỏ linh lăng.

Thông qua kỹ thuật chuyển nạp gen, lần đầu tiên các nhà khoa học nghiên cứu biểu hiện gen trong cây đậu tương hoang dại, tế bào trần của cây Arabidopsis, và nấm men, trong khi khai thác mức độ thể hiện gen khác nhau, tại các cơ quan khác nhau, sử dụng kết quả phân tích biểu hiện RNA. Với vector chuyển nạp pCAMBIA, họ đã cho siêu biểu hiện gen này trong cây cỏ linh lăngvà xử lý cây chuyển gen trong điều kiện bị stress do kiềm. Trong điều kiện bị stress như vậy, chiều dài chồi thân và chiều dài rễ bị ảnh hưởng. Nhiều gen có trong phản ứng với stress do kiềm, cũng biểu hiện ở mức độ rất cao. Theo đó, người ta xác định đây là cơ sở dữ liệu về gen bZIP khi cây chống chịu với stress.

Tham khảo thêm trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org