GEN CÂY BÔNG LÀM GIẢM MỨC ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÂY TRỒNG VỚI STRESS Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

Sự nẩy mầm và tăng trưởng cây non của bông vải - cây cho sợi và dầu quan trọng nhất trên thế giới, bị tổn thương bởi những stress phi sinh học. Protein PLATZ là yếu tố phiên mã “zinc-finger” có trong phản ứng của cây khi có stress phi sinh học xảy ra. Protein này có mặt trong cây bông, tuy nhiên, các nghiên cứu về protein này rất hạn chế. 

Các nhà khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Sơn Đông, Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu các chức năng sinh học và sinh lý học của gen có trong bông vải là GhPLATZ thông qua sự biểu hiện của nó trong cây mô hình Arabidopsis thông qua kỹ thuật chuyển nạp gen gián tiếp qua vi khuẩn Agrobacterium. Họ đã xác định được sự biểu hiện của gen chuyển này và tiến hành phân tích giai đoạn hạt nẩy mầm, giai đoạn lá mầm xanh và hàm lượng abscisic acid (ABA). Kết quả cho thấy với sự biểu hiện của gen trong cây chuyển gen càng tăng, thì sự nẩy mầm hạt sẽ càng nhanh hơn, sự hình thành hạt tốt hơn dưới điều kiện mặn hoặc xử lý mannitol stress. Sự biểu hiện gen được xem như có tác động trung gian của ABA, gibberellin, và chu trình ethylene.

Tham khảo thêm thông tin trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org