CÔNG BỐ BỘ GEN ĐẬU TƯƠNG TRUNG QUỐC MỚI

Các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một bộ gen đậu tương chất lượng cao mới cho đậu tương Trung Quốc "Zhonghuang 13". Bộ gen này, cùng với một mạng lưới biểu hiện gen toàn diện được thiết lập sau đó, tạo điều kiện cho các gen nông học quan trọng khai thác và cung cấp thông tin có giá trị cho cải tiến giống đậu tương ưu tú trong tương lai.

Bộ gen tham chiếu đậu tương hiện tại được giải trình tự từ Williams 82 là giống được thuần hóa ở Mỹ. Vì châu Á là một trong những khu vực trồng và tiêu thụ đậu tương lớn nhất, nên việc sản xuất đậu tương là rất cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu và một bộ gen đậu tương chất lượng cao từ các giống đậu tương châu Á là cần thiết.

Các nhà nghiên cứu đã xác định một số lượng lớn các biến thể di truyền giữa bộ gen này với bộ gen tham chiếu đậu tương thường được sử dụng, bao gồm 1,404 phiên mã, 161 đảo ngược, 1.233 chuyển vị và đảo ngược, 505.506 indels (1-99 bp), và 17,409 lượt gia nhập cụ thể (> = 100 bp). Tổng cộng có 36.429 yếu tố transposable và 52.051 gen mã hóa protein đã được chú thích trong bộ gen mới.

Tham khảo chi tiết nghiên cứu trong Chinese Academy of Sciences website.
Nguồn: www.isaaa.org