OGTR ÚC MỜI GÓP Ý CHO KHẢO NGHIỆM CẢI DẦU GM

Văn phòng điều phối công nghệ gen của Úc (OGTR) hiện đang đánh giá cấp giấy phép DIR 163 từ Nuseed Pty., cho khao nghiệm diện hẹp (hạn chế và kiểm soát) của cải dầu biến đổi gen (GM) cho hàm lượng dầu thay thế và khả năng kháng thuốc diệt cỏ.

Các địa điểm thử nghiệm đề xuất được lựa chọn trong 95 khu vực chính quyền địa phương có thể có ở New South Wales, Victoria và Queensland. Khao nghiệm có thể diễn ra trong 5 vụ phát triển từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 12 năm 2023. Đề xuất này trồng tối đa 150 ha mỗi năm với tối đa 20 địa điểm. Cây cải dầu GM trồng trong khảo nghiệm này sẽ không được làm thức ăn cho người và gia súc thương mại.

Ban điều hành các quy định về gen đã chuẩn bị Kế hoạch Đánh giá và quản lý Rủi ro (RARMP) cho việc áp dụng kết luận rằng việc cấp phép cho đề xuất sẽ gây ra rủi ro không đáng kể đối với sức khỏe và an toàn của con người hoặc với môi trường. Ban điều hành chào đón việc đóng góp ý kiến để hoàn thành RARMP, sau đó sẽ thông báo quyết định về việc có cấp giấy phép hay không. Việc đóng góp ý kiến sẽ kết thúc trước ngày 26 tháng 7 năm 2018.

Tham khảo thêm các tài liệu DIR 163 trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org