NGHIÊN CỨU CHO THẤY CÔNG NGHỆ CÂY TRỒNG GM TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT VÀ THU NHẬP TRONG NÔNG NGHIỆP TỪ 1996 ĐẾN 2016

Thương mại cây trồng GM đã diễn ra với tốc độ nhanh chóng kể từ giữa những năm 1990, với những thay đổi quan trọng trong cả mức độ áp dụng và tác động tổng thể trong năm 2016. Đây là nghiên cứu về thu nhập và tác động sản xuất nông nghiệp của công nghệ cây trồng GM từ năm 1996– 2016 soạn thảo bởi Graham Brookes và Peter Barfoot từ PG Economics. Phân tích cập nhật hàng năm ước tính giá trị sử dụng công nghệ GM trong nông nghiệp ở cấp độ trang trại, bao gồm tác động đến sản lượng, chi phí biến đổi chủ yếu của sản xuất, thu nhập trực tiếp (tổng thu nhập) và tác động đến cơ sở sản xuất của bốn loại cây trồng chính là đậu tương, ngô, bông và cải dầu.
Báo cáo nhấn mạnh rằng có lợi nhuận kinh tế ròng rất đáng kể ở mức độ trang trại lên tới 18,2 tỷ đô la trong năm 2016 và 186,1 tỷ đô la từ 1996 đến 2016. Đa số lợi ích (52%) đã được nông dân ở các nước đang phát triển tiếp nhận. Khoảng 65% lợi nhuận thu được từ sản lượng và lợi nhuận sản xuất, trong khi 35% còn lại là từ tiết kiệm chi phí. Báo cáo cũng phản ánh công nghệ đã có những đóng góp quan trọng để tăng mức sản xuất toàn cầu của bốn loại cây trồng chính. Công nghệ này đã bổ sung 213 triệu tấn đậu tương và 405 triệu tấn ngô cho sản xuất toàn cầu kể từ khi được đưa vào năm 1996.

Tham khảo thêm trên GM Crops and Food.
Nguồn: www.isaaa.org