PROMOTER CỦA CÀ CHUA LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CRISPR-CAS9

Nhiều hệ thống biểu hiện đối với phân tử “multiple gRNAs” đã và đang được nhiều công ty CNSH phát triển để phục vụ cho công nghệ chỉnh sửa hệ gen với hệ thống CRISPR-Cas9 nhằm kích thích được nhiều gen cải tiến tính trạng mong muốn của cây. Nhóm nghiên cứu Ryosuke Hashimoto thuộc Đại học Tokushima, Nhật Bản đã đánh giá hiệu quả đột biến của hệ gen cây cà chua với “multiplex CRISPR-Cas9 vectors” bao gồm sự biểu hiện vô cùng đa dạng của Cas9 promoters với kết hợp biểu hiện của “multiple gRNA”.
Trong các mô sẹo của cà chua được kích thích bởi những vectors như vậy, kết quả đột biến tùy thuộc vào promoters được sử dụng để thể hiện Cas9. Theo đó, hiệu quả đột biến cao đã được ghi nhận trong hệ gen cây cà chua khi Cas9 cải tiến promoter cà chua ELONGATION FACTOR-1α (SlEF1α). 
Kết quả cho thấy khả năng tối ưu hóa sự thể hiện của Cas9 promoter được dùng trong hệ thống CRISPR-Cas9 để cải tiến chỉnh sửa hệ gen phức hợp (multiplex genome editing).

Tham khao thông tin chi tiết trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org