BÔNG CHUYểN GEN CHO PHÉP CHọN LọC PHÂN BÓN Để KIểM SOÁT Cỏ DạI

Cỏ dại, từ lâu đã là một vấn đề trong nông nghiệp, được quản lý thủ công, máy móc, cũng như bằng cách sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát hóa học đang giảm hiệu quả do sự gia tăng của cỏ dại kháng thuốc diệt cỏ trong các cánh đồng. Devendra Pandeya và Damar L. López-Arredondo từ Đại học Texas A&M và Stela Genomics México, dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu phát triển một hệ thống kiểm soát cỏ dại thay thế.

Nhóm của họ đã phát triển cây bông chuyển gen (Gossypium hirsutum) biểu hiện gen phosphite dehydrogenase (ptxD) của vi khuẩn, tạo ra khả năng chuyển đổi photphit (Phi) thành orthophosphate (Pi), dạng phospho (P) có thể chuyển hóa. Khi P được bón dưới dạng Phi, cây bông vải thể hiện gen ptxD có khả năng cạnh tranh rất mạnh mẽ với nhiều loài cỏ dại trong thí nghiệm này, cũng như các loài cỏ dại có trong đất được khảo sát. Bên cạnh đó, hệ thống ptxD/Phi rất có hiệu quả  trong ức chế sự tăng trưởng của cỏ dền kháng glyphosate ( loài cỏ Palmer amaranth). 

Với nhiều loài cỏ dại có tính kháng thuốc cỏ hiện nay, những cây chuyển gen ptxD-như vậy được bón phân Phi xen kẽ tỏ ra hiệu quả trong ức chế sự tăng trưởng của cỏ dại.

Tham khảo thêm toàn văn công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Nguồn: www.isaaa.org