OSMTP11 LÀ GEN ĐIỀU TIẾT SỰ VẬN CHUYỂN MANGAN VÀ ĐIỀU HÒA NỘI CÂN BẰNG TRONG CÂY LÚA

Protein kháng kim loại MTPs (metal tolerance proteins), thuộc về họ protein kháng cation CDF (cation diffusion facilitator), được biết là nhóm protein có trong cơ chế vận chuyển kim loại và sự điều hòa nội cân bằng (homeostasis) trong nhiều loài thực vật khác nhau. Nhóm nghiên cứu của Gang Ma thuộc Đại Học Nông Nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc nghiên cứu vai trò của gen OsMTP11, trong cây lúa, mã hóa protein CDF. 

Họ thấy rằng biểu hiện của gen OsMTP11 làm tăng cường sự chống chịu mangan (Mn) trong một thể đột biến nấm men (yeast) rất nhạy cảm với Mn. Trong khi đó, knockdown gen OsMTP11 trong cây lúa cho kết quả làm ức chế sự tăng trưởng vì sự có mặt của hàm lượng cao Mn, điều ấy dẫn đến làm tăng sự tích tụ Mn trong chồi thân và trong rễ lúa. 

Siêu biểu hiện gen OsMTP11 đã được ghi nhận làm tăng tính chống chịu Mn của cây lúa, ngay cả khi xử lý Mn ở ngưỡng gây độc. Phân tích còn cho thấy rằng protein OsMTP11 định vị trong hệ thống TGN (trans-Golgi network), và điều tiết sự tái định vị của Mn khi nó ở ngưỡng tích tụ rất cao.
Điều này cho thấy protein OsMTP11 rất cần cho sự điều hòa Mn nội sinh (Mn homeostasis) trong tế bào, và tham gia vào sự kiện chống chịu của cây lúa đối với Mn dư thừa gây độc hại. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trong Plant Science.