CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN ĐIỀU TIẾT TIÊU CỰC HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG CẢI BẮP

Anthocyanin là một nguyên liệu quan trọng dùng trong thực phẩm chức năng cho sức khỏe con người và có giá trị trong công nghiệp thực phẩm. Cho dù có nhiều nghiên cứu về chọn tạo giống cải tiến hàm lượng anthocyanin, nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về biến dị di truyền cho bắp cải màu đỏ hoặc màu tím (Brassica oleracea var. capitata F. rubra). Nhóm nghiên cứu Hayoung Song và Hankuil Yi thuộc Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc  đã xác định được cơ chế của sự hình thành màu tím trong bắp cải. 

Gen BoMYBL2–1 là một repressor (thể ức chế) sự sinh tổng hợp anthocyanin trong bắp cải và không biểu hiện trong bắp cải màu tím. Phân tích bắp cải màu tím cho thấy gen BoMYBL2–1 có tính chất thiếu chức năng (defective). Phát hiện này được xác nhận thông qua phân tích những gen khác trong sự kiện tổng hợp chất anthocyanin. Các chỉ thị phân tử đối với bắp cải màu tím đã được phát triển và được minh chứng rõ ràng. 

Đây là báo cáo khoa học đầu tiên về chỉ thị phân tử đối với bắp cải tím. Những chỉ thị ấy sẽ trở nên rất hữu ích đối với việc tạo ra con lai F1 làm thực phẩm chức năng, và phục vụ công nghiệp thực phẩm cần hàm lượng anthocyanin cao. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org