SLBZIP1 ĐIỀU HÓA TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS SINH HỌC VÀ PHI SINH HỌC CỦA CÂY CÀ CHUA

Protein đóng vai trò yếu tố phiên mã có vùng rất căn bản leucine zipper (bZIP) điều hòa phản ứng với stress ABA trong thực vật. Tuy nhiên, chức năng của hầu hết thành viên họ protein bZIP trong cây cà chua (Lycopersicon esculenta) vẫn còn chưa rõ ràng. Nhóm nghiên cứu của Mingku Zhu và Xiaoqing Meng thuộc Đại học Sư phạm Giang Tô, đã tiến hành nghiên cứu chức năng của gen TF trong cà chua, đó là SlbZIP1, trong  điều kiện bị stress mặn và khô hạn. 

Bất hoạt gen SlbZIP1 trong cây cà chua chuyển gen cho thấy khả năng chịu mặn và khô hạn giảm đi so với cây nguyên thủy (wild type). Kết quả cho thấy sự thể hiện giảm của sinh tổng hợp ABA và giảm số gen có liên quan đến truyền tín hiệu trong cây chuyển gen. Hơn nữa, các mức độ phiên mã của đa gen mã hóa protein có chức năng giúp cây tự vệ đối với stress sinh học và phi sinh học cũng sẽ điều tiết theo kiểu DOWN trong cây chuyển gen. 

Những phát hiện này cho thấy SlbZIP1 rất cần thiết trong khả năng chống chịu mặn và khô hạn của cây do qua trình điều tiết ABA. Gen này có tiềm năng cao để áp dụng trên cây cà chua trong việc cải thiện khả năng chống chịu mặn và khô hạn.

Tham khảo them trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org