GEN PCWRKY33 TỪ CÂY KNOTWEED NHẬT BẢN LÀM GIẢM KHẢ NĂNG KHÁNG MẶN TRONG CÂY ARABIDOPSIS CHUYỂN GEN

Yếu tố phiên mã WRKY có vai trò quan trọng trong điều tiết cây thích ứng với stress sinh học và phi sinh học. Nhóm nghiên cứu của Wenqi Bao thuộc Đại học Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã tìm thấy một gen mã hóa WRKY trong cây knotweed Nhật Bản (Polygonum cuspidatum). Gen PcWRKY33  mã hóa một nucleoprotein, mà protein này đặc biệt gắn kết với promoter của những gen đích có chức năng điều tiết biểu hiện gen. 

Phân tích cho thấy sự biểu hiện gen PcWRKY33 bị suy giảm bởi những stress có tính chất phi sinh học, đó là stress mặn và chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Siêu biểu hiện gen PcWRKY33 trong cây mô hình Arabidopsis thaliana đã giảm khả năng kháng mặn của cây. Đặc biệt, một vài chỉ số sinh lý trong các dòng chuyển gen giảm đáng kể đối với tính chịu mặn. 

Các cây chuyển gen còn biểu hiện sự suy giảm mức độ thể hiện gen có liên quan đến stress, làm tăng sự tích tụ ROS (reactive oxygen species), giảm hoạt động của những enzyme “ROS-scavenging”. Như vậy, gen PcWRKY33 điều tiết theo xu hướng tiêu cực với khả năng kháng mặn thông qua điều tiết theo kiểu DOWN  các gen có liên quan đến chống chịu stress và làm tăng mức độ ROS. 

Những kết quả này chỉ ra rằng PcWRKY33 tham gia vào quy định stress phi sinh học 

Tham khảo thêm thông tin trên Plant Cell Reports.
Nguồn: www.isaaa.org