GEN SLAGL6 LÀ CHÌA KHÓA TẠO RA CÀ CHUA KHÔNG HẠT

Không hạt (parthenocarpy) là một tính trạng mong muốn đối với cây cà chua vì nó giúp cây khắc phục được những vấn đề trong khi cây đậu quả dưới những điều kiện bất lợi. Một giống cà chua không hạt có tên gọi là ‘MPK-1', mang gen Pat-k, giúp cây thể hiện tính không hạt rất ổn định, do đó, cây cho ra trái rất ít hạt. Nhóm nghiên cứu của Rihito Takisawa thuộc Đại Học Kyoto Nhật Bản đã phân lập được gen Pat-k để nghiên cứu mối quan hệ giữa tính không hạt và các quả ít hạt. 

Kết quả ghi nhận rằng gen Pat-k được định vị tại vùng đích có kích thước 529 kb giữa hai chỉ thị phân tử, trong đó có tất cả 60 gen hiện hữu. Nhóm này còn tìm thấy gen SlAGAMOUS-LIKE 6 (SlAGL6) của ‘MPK-1' bị đột biến. Kết quả trong những phân tử phiên mã mức độ thấp hơn của gen SlAGL6 trong noãn cây ‘MPK-1' so với giống cà chua không biểu hiện tính trạng không hạt. Theo đó, họ kết luận rằng Pat-k chính là SlAGL6, và nó điều tiết theo kiểu DOWN trong mã hóa protein ‘MPK-1' tạo ra hiện tượng không hạt và dòng cà chua ít hạt. Hơn nữa, tính chất “down-regulation” của gen Pat-k/SlAGL6 có thể làm cho sự hình thành noãn bị xáo trộn, dẫn đến giảm số hạt.

Tham khảo thêm thông tin trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org