ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN DÂU TÂY HOANG DẠI

Hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 là công cụ rất hữu hiệu trong thực vật và động vật. Tuy nhiên, chỉ có rất ít báo cáo về ứng dụng CRISPR-Cas9 đối với cây nghề vườn (horticultural plants). Nhóm nghiên cứu của Junhui Zhou thuộc Đại học Maryland, Hoa Kỳ,  đã đánh giá sự áp dụng CRISPR-Cas9 trong dâu tây hoang dã (Fragaria vesca) nhờ xác định gen đích sinh tổng hợp auxin - gen TAA1 và gen  Auxin Response Factor 8 (ARF8). 

Nhóm đã thành công trong việc tạo ra cây được chỉnh sửa CRISPR với những đột biến tại các vị trí đích đến. Cây được chỉnh sửa hệ gen bằng đồng hợp tử arf8 do đột biến knockout phát triển nhanh hơn cây nguyên thủy. Để xét nghiệm di truyền của những đột biến có chủ đích ấy, thế hệ con (T0) của cây chỉnh sửa hệ gen theo kiến trúc hệ thống CRISPR được phân tích, kết quả cho thấy cây mang đột biến trong thế hệ T0. 

CRISPR có thể được sử dụng để chỉnh sửa hệ gen cây dâu tây hoang dã với hiệu quả rất cao. Điều này mở ra những cơ hội mới cho công nghệ di truyền cây dâu tây trồng trọt và cây trồng thuộc nghề vườn có giá trị kính tế cao. 

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org