CÔNG NGHỆ CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA MORC1 TRONG CÂY LÚA MẠCH

Đối với thực vật, protein “microrchidia” (MORC) được tìm thấy đầu tiên trong cây Arabidopsis thaliana đột biến, giúp cây kháng xâm nhiễm virus. Những nghiên cứu sâu hơn cho thấy sự tham gia của chúng trong việc làm bất hoạt gen và sự ổn định của hệ gen. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về vai trò của chúng trong cây ngũ cốc. 

Nhóm nghiên cứu của Neelendra Kumar thuộc Đại học Justus-Liebig Giessen, CHLB Đức đã sử dụng cách tiếp cận  Streptococcus pyogenes Cas9 (SpCas9)để nghiên cứu HvMORC1, một protein MORC của cây lúa mạch (Hordeum vulgare). Họ đã tìm thấy tần suất rất cao gây đột biến trong HvMORC1 ở thế hiệ T0 (77%), thế hệ T1 (70%-100%). Kết quả cây lúa mạch được chỉnh sửa bằng SpCas9 để knockout gen  hvmorc1 đã biểu hiện gia tăng đáng kể tính kháng bệnh với các pathogen là vi nấm. 

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org