ENZYME TỪ CÂY SÒI TRUNG QUỐC (CHINESE TALLOW) CẢI TIẾN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU LẠNH CỦA CÂY CẢI DẦU

Cây Sòi Trung quốc “Chinese tallow” là một cây cho dầu quan trọng và cây dược liệu của Trung Quốc. Enzyme “Stearoyl-acyl carrier protein desaturase” (SAD) là một enzyme giúp chuyển acid béo bão hòa thành acid béo không bão hòa, ảnh hưởng đến khả năng chống chịu lạnh của thực vật. Nhóm nghiên cứu của Dan Peng thuộc Cao đẳng Khoa học Sinh học và Công nghệ sinh học, Đại học Lâm nghiệp và công nghệ Trung Nam, Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khả năng chịu lạnh (freezing tolerance) có thể được cải tiến bằng kiểm soát sự biểu hiện của gen SsSAD hay không. 

Họ thấy rằng biểu hiện gen SsSAD trong cây Chinese tallow đã tăng đáng kể khi cây bị stress lạnh giá. Để xác định lại, nhóm đã cho siêu biểu hiện gen SsSAD trong cây cải dầu [oilseed rape: Brassica napus]. Cây cải dầu siêu biểu hiện SsSAD có hàm lượng linoleic cao hơn (18:2) và hàm lượng linolenic acid cao (18:3) cũng như tăng cường tính chống chịu lạnh giá.  Như vậy, siêu biểu hiện gen SsSAD trong cây cải dầu có thể làm tăng hàm lượng acid béo chưa bão hòa, đồng thời cải tiến khả năng chịu lạnh giá của cây đáng kể. Siêu biểu hiện gen SsSAD còn có thể làm gia tăng sản lượng cây cải dầu chịu lạnh.

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org