YẾU TỐ PHIÊN MÃ CỦA CÂY CÀ CHUA ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CHỒI MẦM

Nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố phiên mã (TF) GRAS đóng vai trò như những bộ điều khiển sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng; cũng như các phản ứng với stress sinh học và phi sinh học. Trong khi nhiều protein GRAS đã được xác định, chỉ còn rất ít được nghiên cứu trên cây cà chua (Solanum lycopersicum). Nhóm nghiên cứu của Shengen Zhou thuộc Đại Học Trùng Khánh đã nghiên cứu yếu tố phiên mã mới GRAS được mã hóa từ gen SlGRAS26, với hi vọng tìm hiểu vai trò của nó trong cây cà chua. 

Sự điều tiết giảm của gen SlGRAS26 được ghi nhận trong cây cà chua chuyển gen với chiều cao cây thấp và đâm nhiều nhánh thân ngang, thúc đẩy cà chua trổ nhiều bông, và giảm số lông tơ trên thân (trichome). Kết quả ghi nhận có sự điều tiết giảm của gen SlGRAS26 làm thay đổi sự tăng trưởng sinh thực cây cà chua do ức chế gen tham gia sinh tổng hợp gibberellin (GA) và làm kích hoạt những gen có vai trò bất hoạt GA, làm giảm hàm lượng GA nội sinh cây cà chua chuyển gen. 

Kết quả cho thấy gen SlGRAS26 có vai trò trong hình thành sinh mô tạo chồi nhánh và sinh mô tạo nụ hoa của cây cà chua. 

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org