SIÊU BIỂU HIỆN GEN OSTPS19 TĂNG CƯỜNG TÍNH KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN CỦA CÂY LÚA

Bệnh đạo ôn lúa do vi nấm Magnaporthe oryzae gây ra, được xem là đối tượng gây hại nghiêm trọng nhất cho sản xuất lúa. Những nghiên cứu trước đây cho thấy, gen mã hóa “terpene synthase”, gen OsTPS19, là một gen kháng ứng viên. Nhóm nghiên cứu của Xujun Chen thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu gen OsTPS19, gen điều tiết theo kiểu UP khi có sự xâm nhiễm của nấm M. oryzae. 

Nhóm đã phát hiện ra siêu biểu hiện của gen OsTPS19 trong cây lúa làm tăng tính kháng bệnh đạo ôn. Mặt khác, các dòng lúa bị xử lý “OsTPS19 RNAi” bất hoạt gen đích bị nhiễm đạo ôn nặng. Phân tích còn cho thấy một sản phẩm của “monoterpene (S)-limonene” gia tăng trong các dòng siêu biểu hiện gen OsTPS19; ngược lại giảm đi trong dòng lúa “RNAi”.

Như vậy, chức năng của gen OsTPS19 là mã hóa enzyme “(S)-limonene synthase” trong cây lúa; giúp cây lúa tự vệ chống lại sự xâm nhiễm của M. oryzae. 

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org