PROMOTER CỦA GEN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA CRISPR TRONG CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CÂY NGÔ

Các promoters điều chỉnh cả Cas9 và sgRNAs đều rất quan trọng trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen thông qua hệ thống CRISPR-Cas9 ở thực vật. Nhóm nghiên cứu của Chao Feng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã  lần lượt thử nghiệm sự phối hợp của promoter thuộc gen dmc1 cây ngô  và promoter U3 đối với phân tử Cas9 và sgRNA.
 
Ba loci của hệ gen cây ngô đã được tuyển chọn cho việc xác định đích đến. Cây T0 được được chỉnh sửa khá hiệu quả tại những gen đích với các thể đột biến chiếm đến 66%. Những đột biến của cây T0 tỏ ra khá ổn định, di truyền sang thế hệ T1. Phân tích còn cho thấy rằng không có đột biến không chủ đích xảy ra ở tại các vị trí khác với gen đích (off-target sites). 

Promoter dmc1 của hệ thống CRISPR-Cas9 được kiểm soát tốt, vô cùng hiệu quả đối với cây ngô. Đây là minh chứng cho khả năng tối ưu hóa phân tử promoters trong vận hành hệ thống CRISPR-Cas9. Điều này có thể tăng cường hiệu quả của công nghệ chỉnh sửa hệ gen cây trồng. 

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org