CHUYỂN VỊ ĐƯỜNG TRONG CÂY CHÈ CŨNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG CỦA CÂY ĐỐI VỚI STRESS

Họ protein đóng vai trò phân tử “transporters” SWEET (Sugars Will Eventually be Exported Transporters) của thực vật có trong nhiều tiến trình sinh học khác nhau, bao gồm phản ứng của cây đối với những kích thích ở bên ngoài. Nhóm nghiên cứu của Lu Wang thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung quốc đã nghiên cứu phân tử “SWEET transporters” từ cây chè (Camellia sinensis) và những nhiệm vụ của chúng đối với các phản ứng stress phi sinh học. 

Phân tích chín gen CsSWEET thể hiện ở lá chè; người ta thấy rằng tám trong chín gen ấy đã phản ứng đối với những stress phi sinh học; ngoại trừ một gen CsSWEET3, phản ứng với xâm nhiễm của nấm Colletotrichum camelliae. Nghiên cứu một gen khác của họ gen CsSWEET, gen CsSWEET16, người ta thấy rằng gen này biểu hiện trong màng của không bào và tác động tích đến khả năng chịu lạnh trong cây Arabidopsis. Phát hiện này chứng minh rằng các gen CsSWEET có vai trò quan trọng trong phản ứng với stress sinh học và phi sinh học, đặc biệt là stress lạnh trong cây chè. 

Tham khảo thêm trên Plant Molecular Biology.
Nguồn: www.isaaa.org