GEN NGÔ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ TĂNG NĂNG SUẤT HẠT Ở CÂY LÚA

Các yếu tố tương tác với phytochrome (PIFs) được biết là để điều chỉnh sự tăng trưởng và phát triển của thực vật, nhưng vai trò của chúng trong tình trạng hạn hán vẫn còn chưa được biết đến. Các nhà nghiên cứu do Yong Gao từ Đại học Dương Châu ở Trung Quốc nghiên cứu chức năng sao chép PIF của ngô (Zea mays), ZmPIF1.

Mức độ biểu hiện của ZmPIF1 được tìm thấy gây ra bởi sự kháng lại hạn hán và abscisic acid (ABA). Nhóm nghiên cứu sau đó đã cho biểu hiện ZmPIF1 trong gạo và Arabidopsis. Cả hai giống lúa chuyển gen và Arabidopsis đều cho thấy tính tiết kiệm nước và kháng hạn bằng cách làm giảm độ mở khí khổng và tỷ lệ thoát hơi nước.

Các cây lúa chuyển gen ZmPIF1 được nhận thấy là quá mẫn cảm đối với xử lí ABA mà không có bất kỳ sự thay đổi nào ở mức độ ABA nội sinh. Điều này cho thấy rằng ZmPIF1 là một điều chỉnh tích cực của con đường tín hiệu ABA. Ngoài ra, ZmPIF1 đã có thể làm tăng năng suất hạt thông qua việc tăng số lượng chồi và hoa ở gạo chuyển gen.

Tham khảo thêm thông tin trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org