GEN CỦA CÂY LÚA GIÚP CÂY CÓ MÚI KHÁNG BỆNH LOÉT (CITRUS CANKER)

thống - giống quýt ‘W. Murcott' (Citrus sp.), một trong giống cây có múi quan trọng về mặt thương mại của thế giới. Ahmad Omar và cộng sự thuộc Đại Học Florida và Đại Học Zagazig của Ai cập, đã sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra giống quýt W. Murcott kháng bệnh loét trên cây có múi. 

Chuyển nạp gen vào cây quýt W. Murcott theo phương pháp chuyển qua tế bào trần với gen Xa21 của cây lúa, gen này kháng ổn định với bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xanthomonas gây ra trên cây lúa. Mười cây chuyển gen này được phát triển từ chuyển nạp gen cây lúa vào, chúng biểu hiện tính kháng bệnh loét thông qua xét nghiệm “syringe inoculation” trong điều kiện phòng thí nghiệm. Những cây chuyển gen ấy có số vết bệnh giảm, quần thể vi khuẩn gây bệnh trong vết bệnh giảm so với cây nguyên thủy làm đối chứng. 

Đây là cách tiếp cận mới để quản lý bệnh loét trong giống quýt. Tuy nhiên, Cây quýt W. Murcott chuyển gen cần được đánh giá sâu hơn trong điều kiện ở ngoài đồng ruộng để minh chứng mức độ kháng bệnh. 

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org