NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN GEN GIÚP CẢI THIỆN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Georgia đã phát hiện ra rằng việc vận dụng một gen tìm thấy trong cây dương và cỏ switchgrass tạo ra cây trồng phát triển tốt hơn và chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng làm giảm hoạt động của gen GAUT4 dẫn đến lượng pectin thấp hơn, một thành phần của thành tế bào thực vật chịu trách nhiệm về sự đề kháng của chúng đối với sự phân hủy.
Nhóm nghiên cứu từ 6 tổ chức do giáo sư sinh hóa học và sinh học phân tử Debra Mohnen, một thành viên của Trung tâm nghiên cứu Carbohydrate Complex UGA cho biết làm giảm sự biểu hiện GAUT4 trong cây dương và cỏ switchgas dẫn đến giảm 70% hàm lượng pectin và tăng 15% lượng đường tiết ra. Sự gia tăng sản lượng và lượng đường giải phóng được dự báo tốt cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Thật bất ngờ, một lợi ích bổ sung dẫn đến tăng trưởng của cả hai loài thực vật.

Tham khảo thêm trên UGA Today.
Nguồn: www.isaaa.org