RTD1 TRONG SINH TỔNG HỢP TOCOPHEROL VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA

Tocopherols là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất với nhiều vai trò trong sinh vật. Chức năng của tocopherols đã được người ta định tính trong động vật và trong các màng nhân tạo. Tuy nhiên, chức năng về di truyền và phân tử của tocopherols trong thực vật vẫn chưa được biết nhiều. Nhóm nghiên cứu của Yunhui Zhang thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Giang Tô đã tiến hành nghiên cứu cây lúa đột biến thiếu tocopherol, rtd1. 

Đột biến rtd1 biểu hiện sự chậm phát triển của cây trong giai đoạn tăng trưởng. Hầu hết các tính trạng nông học đều bị tác động xấu bởi rtd1. Phân tích cho thấy gen trội RTD1 mã hóa protein có tên là “homogentisate phytyltransferase”, một enzyme xúc tác chủ lực trong sinh tổng hợp chất tocopherol. Gen RTD1 thể hiện làm mô lá xanh hơn, và protein của nó định vị trong lục lạp. Tính chống chịu lạnh được ghi nhận giảm đi trong dòng đột biến rtd1. 

Đột biến rtd1 biểu hiện tính trạng phản ứng với GA (gibberellin) giảm đáng kể. Tuy nhiên, hàm lượng GA vẫn không thay đổi, cho thấy rằng có sự điều tiết trong phiên mã của gen SLR1. 

Như vậy, tocopherols có vai trò quan trọng trong điều hòa sự tăng trưởng và phát triển của cây lúa.

Tham khảo thêm trên Plant Cell Reports.
Nguồn: www.isaaa.org