NGHIÊN CỨU CỦA ĐỨC PHÂN TÍCH RỦI RO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÂY GM

Theo một nghiên cứu tiến hành tại Đức, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến những nguy cơ tiềm ẩn về môi trường của cây trồng GM hơn là những lo lắng về sức khoẻ. Các kết quả được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Người tiêu dùng Quốc tế.

Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học thuộc Đại học Bonn và Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển nhằm mục đích điều tra sự nhận thức về rủi ro của 439 người tiêu dùng Đức về kỹ thuật di truyền. Các đối tượng được chia thành bốn nhóm điều tra thử nghiệm bao gồm hai kịch bản về chính sách, một kịch bản chỉ cho phép nghiên cứu và phát triển, một kịch bản cho phép thương mại hoá toàn bộ các sản phẩm biến đổi gien và hai kịch bản về sử dụng cuối cùng, năng lượng sinh học và thực phẩm.

Kết quả cho thấy rủi ro sức khoẻ khi cây trồng biến đổi gen được sử dụng làm năng lượng sinh học nhìn chung được đánh giá thấp hơn so với làm thực phẩm. Việc thương mại hóa thực phẩm biến đổi gen đã thúc đẩy mối quan tâm cao hơn về sức khoẻ cá nhân, trong khi việc sử dụng cây trồng cho năng lượng sinh học có liên quan đến nguy cơ kinh tế xã hội cao hơn. Ngay cả khi đa số người tiêu dùng quan tâm đến rủi ro sức nhất, nhưng nhận thức về hậu quả đối với môi trường luôn ở mức độ cao nhất.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên International Journal of Consumer Studies.
Nguồn: www.isaaa.org